Publikationstyp: Beitrag in wissenschaftlicher Zeitschrift
Art der Begutachtung: Peer review (Publikation)
Titel: De verrichtingenlijst KIPP : de ontwikkeling van een registratie-instrument voor het primaire hulpverleningsproces
Autor/-in: Conradie, Jelte
Tausendfreund, Tim
Knot-Dickscheit, Jana
Erschienen in: Orthopedagogiek: onderzoek en praktijk
Band(Heft): 50
Heft: 7/8
Seiten: 339
Seiten bis: 353
Erscheinungsdatum: 2011
Verlag / Hrsg. Institution: Garant Uitgevers
ISSN: 2211-6273
Sprache: Andere
Schlagwörter: Primaire hulpverleningsproces; Registratie; Intensieve pedagogische thuishulp; Verrichtingenlijst
Fachgebiet (DDC): 362: Gesundheits- und Sozialdienste
Zusammenfassung: In dit artikel wordt de ontwikkeling van de verrichtingenlijst KIPP beschreven. KIPP staat voor kennis en inzicht primair proces. Doel van de KIPP is om structurele kennis over de inhoud van het primaire hulpverleningsproces bij de interventie '10' voor Toekomst te ontwikkelen. Allereerst is met behulp van een literatuurverkenning naar Intensief Pedagogische Thuishulp (IPT), multiprobleemgezinnen, '10' voor Toekomst en (het werken) met verrichtingenlijsten in combinatie met een praktijkverkenning een conceptversie van de KIPP gemaakt. Vervolgens heeft een pilotstudy met de I<IPP en een vragenlijstonderzoek naar de KIPP plaatsgevonden om de bruikbaarheid en de resultaten te onderzoeken. Na enige aanpassingen vloeide hier de (voorlopig) definitieve versie van de verrichtingenlijst KIPP uit voort. Deze verrichtingenlijst blijkt goed aan te sluiten bij zowel de werkwijze van de gezinscoaches van '10' voor Toekomst in de praktijk, als bij theoretische concepten over de hulpverlening bij Intensief Pedagogische Thuishulp. KIPP levert relevante informatie op over het primaire proces van hulpverlening en blijkt ook in de praktijk geïmplementeerd te kunnen worden. Het artikel sluit af met enkele discussiepunten die uit het onderzoek naar voren kwamen.
URI: https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/16758
Volltext Version: Publizierte Version
Lizenz (gemäss Verlagsvertrag): Lizenz gemäss Verlagsvertrag
Departement: Soziale Arbeit
Organisationseinheit: Institut für Kindheit, Jugend und Familie (IKJF)
Enthalten in den Sammlungen:Publikationen Soziale Arbeit

Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Zur Langanzeige


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.